ZeroList™ มาตรฐานความปลอดภัย ลิขสิทธิ์เฉพาะของปัญญ์ปุริ รวบรวมสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กว่า 2,300 รายการ ที่ปัญญ์ปุริปฎิเสธการใช้หรือมีส่วนผสมของสารเหล่านั้นอยู่ในผลิตภัณฑ์
              ZeroList™ มาตรฐานความปลอดภัย ลิขสิทธิ์เฉพาะของปัญญ์ปุริ รวบรวมสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กว่า 2,300 รายการ ที่ปัญญ์ปุริปฎิเสธการใช้หรือมีส่วนผสมของสารเหล่านั้นอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องหมาย ZeroList™ นั้นจะประทับอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ Clean Beauty จากปัญญ์ปุรินั้นปลอดภัย เปี่ยมคุณภาพ และสามารถให้ความรู้กับลูกค้าถึงผลรับที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของคุณ

             ในปัจจุบันประเทศไทยนั้น มีกฎหมาย และมาตรการในการควบคุมส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งบัญญัติโดยองค์การอาหารและยา โดยมีข้อห้ามในการใช้กว่า 600 รายการ และสำหรับในประเทศอื่นๆนั้น จำนวนสารต้องห้ามเช่น เกาหลี 1,880 รายการ ยุโรป 1,584 รายการ จีน 1,286 รายการ ญี่ปุ่น 56 รายการ และสหรัฐอเมริกา 12 รายการ เป็นต้น โดยส่วนผสมภายใต้ ZeroList™ นั้นครอบคลุมในทุกหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ และเพิ่มเติมในส่วนประกอบที่ไม่เพียงส่งผลเสียกับร่างกายมนุษย์โดยตรง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Clean Beauty จากปัญญุ์รินั้น จึงเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่ So Clean ดีต่อใจ So Green ดีต่อสิ่งแวดล้อม, So Effective ดีต่อผิวThe 9 NO-NOS สารต้องห้ามที่คุณควรรู้จัก
             กว่า 2,300 รายการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ZeroList™ ปัญญ์ปุริยกตัวอย่าง 9 ส่วนผสมที่อยู่ใต้ ZeroList™ ซึ่งปัญญ์ปุริ ปฎิเสธการใช้ในทุกผลิตภัณฑ์กับ The 9 NO-NOS รายการสารอันตราย 9 กลุ่มที่คุณควรรู้จักเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ ดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อเห็นเครื่องหมาย ZeroList™ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ Clean Beauty จากปัญญ์ปุรินั้นปลอดภัยจากสารอันตราย และ เปี่ยมด้วยคุณภาพ